Załącznik nr 1
do REGULAMINU KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2018

§ 1

1. Organizatorami Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz (…), o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 są: Wydawnictwo Czasopism i Książek SIGMA-NOT Sp. z o.o. – wydawca kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz firma CAD Projekt K&A Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rubież 46, 61-612 Poznań – Polska, w dalszej części zwanymi Organizatorem.

2. W konkursie, o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 mogą wziąć udział użytkownicy oprogramowania firmy CAD Projekt K&A: CAD Decor, CAD Decor PRO, CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek.

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

§ 2

1. W pierwszej części konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor, po każdym z trzech etapów konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 z kolekcji płytek ceramicznych nominowanych przez jury konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018 użytkownicy ww. oprogramowania firmy CAD Projekt K&A, drogą elektronicznego głosowania, wybiorą po 1 kolekcji, która uzyska tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018. Tytuł przypadnie kolekcji płytek, która w danym głosowaniu zyska najwięcej głosów. W przypadku, gdy kilka kolekcji zdobędzie jednakową liczę głosów odbędzie się dodatkowe głosowanie.

2. Bazę nominowanych kolekcji płytek ceramicznych do głosowania każdorazowo przygotuje CAD Projekt K&A i roześle do użytkowników programów CAD Decor, CAD Decor PRO i CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek.

3.Terminy głosowania każdorazowo zostaną podane w newsletterze CAD Projekt K&A oraz na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl i www.cadprojekt.com.pl.

4. Rejestrację nadesłanych głosów prowadzić będzie redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. Zgłoszenia rejestrowane będą pod adresem e-mail: perlycermiki@sigma-not.pl. W ciągu 2 tygodni po terminie zakończenia każdego głosowania nastąpi zliczenie głosów i wyłonienie kolekcji płytek ceramicznych, która zdobyła tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018. Wyniki zostaną podane na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.cadprojekt.com.pl.

6. Każdorazowo po wyłonieniu Perły Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018, spośród biorących udział w głosowaniu, redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” wybierze osobę, która uzyska możliwość zaprezentowania na łamach kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” w roku 2018 lub 2019 własnej realizacji z zastosowaniem płytek ceramicznych (jedna strona w numerze).

§ 3

1. W drugiej części konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor zostaną wybrane najciekawsze projekty wykonane przez architektów i projektantów wnętrz, w których zastosowane będą kolekcje płytek ceramicznych nagrodzone tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018.

2. Bazę kolekcji płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 oraz Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018 przygotuje firma CAD Projekt K&A.

3. Konkurs, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika trwa od 17 grudnia 2018 r. do 3.02.2019 r.

4. Projekty konkursowe mogą dotyczyć projektu wykonanego na podstawie rzutu pomieszczenia, do wyboru mieszkanie 66 m2 i biuro 55 m2, z wykorzystaniem płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika jest przesłanie projektu wraz z krótkim opisem, wypełnionego formularza „Zgłoszenia projektu do Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz(…)” przez stronę www.konkurs.plytkiceramiczne.info.pl przez zakładkę Twój Projekt. Przesłanie projektu jest równoznaczne z udzieleniem niewyłącznej licencji do projektu/projektów redakcji kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA – NOT Sp. z o.o. oraz firmie CAD Projekt K&A Sp. z o.o. 

6. W zgłoszonym projekcie musi być użyta co najmniej 1 kolekcja płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2018, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018 lub Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018. Płytki muszą być zastosowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta, z zachowaniem wszelkich przepisów, norm i wymogów bezpieczeństwa.

7. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanego projektu: do 6 wizualizacji; zwymiarowany widok z góry całego projektu oraz widoki ścian lub zwymiarowane rzuty ścian (rzuty i wizualizacje w formacie jpg, tiff lub pdf, waga pojedynczego pliku – maksymalnie 5 MB, minimalna rozdzielczość 1920×1080 – Full HD); opis projektu zawierający szczegółowe informacje na temat zastosowanej/ych kolekcji płytek – nazwa kolekcji, producent/marka, zastosowane formaty i kolory płytek, a także wskazanie miejsca użycia płytek w projekcie. Opis nie powinien przekraczać 2500 znaków.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

9. W konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika wezmą udział wszystkie projekty przesłane do Organizatora nie później niż ostatniego dnia konkursu tj. 3.02.2019 r. do godziny 24.00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez jury przy rozstrzyganiu konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data wysyłki e-maila przez Uczestnika Konkursu.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. Konkurs jest tajny do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.

12. O rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika decydować będzie jury powołane przez Organizatora.

13. W konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika przewidywane są następujące nagrody:

nagroda główna w wysokości 4500 zł brutto, bon wartości 3333 zł brutto do wykorzystania na zakupy aplikacji lub usług w firmie CAD Projekt K&A;

nagroda druga w wysokości 2250 zł brutto oraz 2-dniowe szkolenie z obsługi narzędzi CAD Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu;

nagroda trzecia w wysokości 1150 zł brutto oraz 1-dniowe szkolenie z obsługi narzędzi CAD Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu;

Nagrody zostaną pomniejszone przez Organizatora o należne podatki i opłaty publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

14. Organizatorzy, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników konkursu, zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych autorów nadesłanych projektów. (imię, nazwisko, miejscowość).

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Laureatów konkursu PerłY Ceramiki UE 2018.

16. Wyniki konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika zostaną opublikowane w kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych”, na stronie internetowej www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.cadprojekt.com.pl. Prezentacja nagrodzonych projektów będzie zamieszczona w kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz na www.plytkiceramiczne.info.pl, www.cadprojekt.com.pl, https://www.facebook.com/CADProjektKA/ oraz www.konkurs.plytkiceramiczne.info.pl.

§ 4

1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu dane osobowe uczestników pozostają tajne. Nie dotyczy to administratorów systemu.

2. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika są: Wydawnictwo SIGMA – NOT Sp. z o.o. wydawca kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz firma CAD Projekt K&A Sp. z o.o.

3. Administratorom sytemu nie wolno ujawniać danych osobowych uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników.

4. Przesłanie zgłoszenia (projekt, opis, dane osobowe autora/ów projektu) przez stronę www.konkurs.plytkiceramiczne.info.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego załącznika nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2018.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Wydawnictwo SIGMA – NOT Sp. z o.o. i kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz CAD Projekt K&A Sp. z o.o. na potrzeby Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) poprzez zakładkę Twój projekt/formularz Zgłoszenie projektu do konkursu architektów i projektantów wnętrz.

6. W razie odmowy podania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie Organizator odmawia uczestnikowi udziału w konkursie.

7. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania, data urodzenia i nr dowodu osobistego (tylko w przypadku wygrania nagrody i zgłoszeniu udziału w szkoleniu), NIP, numer rachunku bankowego.

8. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i żądania ich usunięcia lub poprawiania.

9. Organizatorzy oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji podawanych w zgłoszeniach przez Uczestników.

10. Udział w „Konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników program CAD Decor” i przesłanie projektu/ów jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem przez uczestnika: Wydawnictwu Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. – wydawcy kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz firmie CAD Projekt K&A Sp. z o.o., niewyłącznych licencji do projektu/ów, upoważniających do korzystania z niego/nich na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5

1. Zgłoszenie projektu do konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika oraz przesłanie danych osobowych jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego załącznika i oświadczeniem, że projekt został wykonany osobiście oraz nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem projektu, z naruszeniem przez uczestnika praw osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego załącznika.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Warszawie.

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Warszawa, 22.06.2018 r.